Tìm hiểu ASP.NET MVC và sự khác biệt với ASP.NET WebForm

Thời gian gần đây, khi lập trình web trên ngôn ngữ ASP.NET, các bạn thường quan tâm ngay và luôn đến MVC. Bạn cũng có nghe về ASP.NET WebForm truyền thống, cả những điểm yếu và giới hạn của nó. Không lẽ ASP.NET WebForm đã chết, không hoàn toàn như vậy, Microsoft muốn mọi người hiểu rằng có hai nền tảng song song nhau, hỗ trợ cho nhau, và cả hai đều là đối tượng cho việc phát triển hiện tại. [Khác]

MIME Types – Complete List

Mime Type là cho phép ấn định định dạng mở file cho trình duyệt. VD bạn có upload lên 1 file đó đuôi là: .ttg và bạn muốn để trình duyệt khi truy cập file này thay vài download nó về thì mở trực tiếp trên trình duyệt xem như file text thì bạn điền [Khác]

60+ Best HTML Admin & Dashboard Templates 2017

The UI of a web application is extremely important to it’s success, a poor user experience can make using the product a chore whereas a great interface can speed up productivity, reduce customer support queries and increase customer retention. If you are the creator of a web app, SAAS, online software or just need an admin section for your website users, then investing a good admin dashboard theme can be a very wise investment. [Khác]